• Žádný produkt v košíku.
  • Žádný produkt v košíku.
  /  Články   /  Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Provozovatel:

STIEFEL EUROCART s. r. o.
Smetanovo nábřeží 6, č. p. 454
682 01 Vyškov
IČ: 63996341

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 30027
(dále jen „Provozovatel“)

 

Relevantní kontaktní údaje pro informování o zpracování osobních údajů:
V případě, že má Dotčená osoba ohledně zpracování osobních údajů jakékoli otázky, nebo pokud by chtěla uplatnit jakákoliv práva související se zpracováním osobních údajů ze strany Provozovatele, může se se svou žádostí obrátit na následující kontakty:

e-mail: stiefel@stiefel-eurocart.cz
telefonický kontakt: +420 517 348 083
(dále jen „Pověřená osoba“)

Žádost nemá stanovenou formu a Dotčená osoba ji může podat e-mailem, poštou, telefonicky nebo osobně.

 

1. Účel

1.1. Provozovatel tímto plní informační povinnost vůči svým zákazníkům a smluvním partnerům (dále jen „Dotčené osoby“) týkající se zpracování jejich osobních údajů (ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

1.2.  Dotčené osoby mají možnost se informovat o zpracování jejich osobních údajů předtím, než je Provozovatel začne zpracovávat.

1.3. Cílem a snahou Provozovatele je, aby Dotčené osoby byly jednoduchým způsobem informované o zpracování jejich osobních údajů ze strany Provozovatele a aby znaly svá práva v souvislosti se zpracování osobních údajů. Pokud má Dotčená osoba jakékoliv otázky související se zpracováním svých osobních údajů, může se obrátit na výše uvedenou Pověřenou osobu, která mu poskytne odpověď stručným a srozumitelným způsobem.

 

2. Informace o osobních údajích Dotčených osob zpracovávaných ze strany Provozovatele

2.1. Provozovatel zpracovává následující osobní údaje o svých zákaznících:

– identifikační údaje zákazníka (zejména jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo místa podnikání, případně IČ, DIČ)
– informace o dodávaném zboží a službách
– adresa pro doručení
– e-mailová adresa
– telefonický kontakt¨

s následujícím účelem:
– splnění zákonných povinností pro účely daní a účetnictví
– splnění smluvní povinnosti (doručení zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi)
– marketing (zasílání informací o produktech zboží Provozovatele)

a na základě uvedeného právního základu:

– speciální zákony (zejména zákon o dani z příjmů, zákon o DPH, zákon o účetnictví)
– smlouva mezi Provozovatelem a Dotčenou osobou
– oprávněný zájem

2.2. V případě, že má Dotčená osoba zájem se informovat o konkrétních osobních údajích, které o ní Provozovatel zpracovává, může se se svou žádostí obrátit na Pověřenou osobu.

 

3. Kategorie příjemců osobních údajů

3.1. Provozovatel osobní údaje Dotčených osob poskytuje následujícím kategoriím příjemců:

– poskytovatel doručovacích služeb
– daňový poradce, který vykonává služby pro Provozovatele
– poskytovatel IT podpory
– finanční úřad, soud, exekutor
– jiné orgány veřejné moci, pokud to vyžaduje speciální právní úprava

3.2 Pokud má Dotčená osoba zájem informovat se o konkrétním příjemci a rozsahu osobních údajů, které jsou tomuto příjemci poskytované, může se se svojí žádostí obrátit na Pověřenou osobu.

 

4. Přenos osobních údajů do třetí země

Provozovatel nebude osobní údaje Dotčených osob přenášet do třetí země.

 

5. Doba uchovávání osobních údajů

5.1. Osobní údaje Dotčených osob budou uchovávané po dobu, kterou vyžaduje příslušný zákonný důvod. Pokud takový zákonný důvod neexistuje, doba uchovávání vyplývá z archivační směrnice Provozovatele.

5.2. Pokud je zpracování osobních údajů založené na smlouvě, zpracovává Provozovatel osobní údaje Dotčené osoby po dobu trvání smlouvy a dále po dobu uplynutí promlčení lhůty související s uplatnění posledního do úvahy přicházejícího uplatnitelného nároku Provozovatele nebo Dotčené osoby.

6. Práva Dotčené osoby v souvislosti se zpracováním osobních údajů

6.1. Dotčená osoba má právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

6.2. Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. Se zřetelem na účely zpracování má právo na doplnění neúplných osobních údajů a to i prostřednictvím poskytnutí doplňujícího ohlášení.

6.3. Dotčená osoba má také právo dosáhnout u Provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se jí týkají a Provozovatel je povinný bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je splněný některý z těchto důvodů:

(I) Osobní údaje už nejsou nutné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávaly

(II) Dotčená osoba odvolá souhlas, na základě kterého se zpracování vykonává a pokud neexistuje jiný právní důvod pro zpracování

(III) Osobní údaje se zpracovávaly nezákonně

(IV) Osobní údaje musí být vymazané, aby se splnila zákonná povinnost

6.4. Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů:

(I) Dotčená osoba napadne správnost osobních údajů a to po dobu, která umožňuje Provozovateli ověřit správnost osobních údajů

(II) Zpracování je protizákonné a Dotčená osoba má námitky proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití

(III) Provozovatel už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je Dotčená osoba na prokázání, uplatnění nebo obhajování právních nároků

(IV) Dotčená osoba má námitky vůči zpracování, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Dotčené osoby.

6.5. Dotčená osoba má právo kdykoli podat námitku z důvodů, týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, které je vykonávané na základě oprávněného zájmu Provozovatele nebo úlohy realizované ve veřejném zájmu včetně námitek proti profilování. Provozovatel nesmí dál zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami zaměstnance, nebo důvody na prokazování, uplatňování nebo obhájení právních nároků.

V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu má Dotčená osoba právo kdykoliv podat námitku, na základě čehož Provozovatel ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

6.6. Dotčená osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně použitelném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, pokud se zpracování zakládá na souhlasu nebo na smlouvě a pokud se zpracování vykonává automatizovanými prostředky.

6.7. Dotčená osoba má právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s platnými předpisy.

6.8. Další podrobnosti a informace k uplatnění práv dotčené osoby týkající se zpracování jejích osobních údajů může Dotčená osoba získat u Pověřené osoby.

7. Další informace o osobních údajích

Dotčená osoba se může u Pověřené osoby informovat, zda je poskytování osobních údajů zákonnou nebo smluvní podmínkou, nebo podmínkou, která je potřebná pro uzavření smlouvy, taktéž, zda je Dotčená osoba povinna poskytnout osobní údaje, také se může informovat na možné následky neposkytnutí takovýchto údajů.